skip to Main Content
VIANOVA – Jezus Opende Een Nieuwe Weg

VIANOVA – Jezus opende een nieuwe weg

De Belgische Evangelische Zending wordt … VIANOVA

Er is niets nieuws onder de zon, althans bijna niets. Alles veranderde toen Jezus onverwacht een nieuwe weg opende naar de Vader. Eeuwenlang hadden profeten het onderzocht en aangekondigd zonder het echt te begrijpen (1 Petrus 1:10). Iedereen werd verrast, zelfs de duivel en de engelen. God kwam ons tegemoet door mens te worden, Hij openbaarde zichzelf en opende de deur tot het eeuwige leven. Door Zijn offer heeft Hij een nieuwe en levende weg voor ons geopend (Hebreeën 10:20). Zijn opstanding schonk ons nieuw leven. Jezus, de enige weg om tot de Vader te komen (Johannes 14: 6).

We leven in een land waar Jezus op elke hoek van de straat wordt afgebeeld aan het kruis. Is Jezus dan wel een nieuwe weg? Iedereen weet wie Hij is maar toch zijn heel wat mensen vergeten wat Hij voor ons heeft gedaan. Wij verlangen ernaar dat ons land Jezus echt mag leren kennen, dat mensen opnieuw het Evangelie begrijpen en dat Hij een nieuwe weg voor hen mag zijn. We willen niet zomaar een positieve filosofie verspreiden of een reeks regels en wetten meegeven. We willen dat mensen zich bekeren, voor een nieuw levenspad kiezen en samen met Hem op weg gaan.

We willen ook kerken inspireren die worstelen met hun identiteit en met hun relatie tot de hedendaagse maatschappij. Een nieuwe weg toont ons hoe we de anderen kunnen ontmoeten door te integreren in hun wereld. Jezus toont ons hoe we discipelen kunnen zijn, door te reizen met anderen terwijl we Hem weerspiegelen. We willen gemeenschappen helpen om aan te sluiten bij de hedendaagse maatschappij, relevant zijn en geworteld zijn in het Evangelie.

VIANOVA, een nieuw weg, onze missie, ons verlangen, voor de kerk en voor het Koninkrijk van God.
VIANOVA, onze nieuwe naam.

Back To Top